Informácie pre zákonného zástupcu a plnoletého žiaka

Povinnosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, plnoletého žiaka

a) Zodpovedá za dodržiavanie aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri príchode žiaka do školy a pri jeho odchode zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

b) Zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

c) Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022.

d)  Predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu.

V prípade, ak žiak nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu, sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má tri možnosti:

1. odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE,

2. poslať scan „Písomného vyhlásenie o bezpríznakovosti“  e-mailom,

3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

e) Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zníženú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19) alebo je potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy, aby mohli prijať sprísnené hygienocko-epidemiologické opatrenia vyplývajúce z aktuálne platného COVID Automatu (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení príp. rýchle identifikovanie úzkych kontaktov žiaka za posledné dva dni pred jeho testovaním).

g) Povinnosťou je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

Odporúčania pre zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, plnoletého žiaka

a) Predložiť Oznámenie o výnimke z karantény. Riaditeľka tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

b) V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti odporúčame samotestovanie na ochorenie COVOD-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré boli distribuované školou na žiadosť zákonného zástupcu, zástupcu zariadenia, plnoletého žiaka.

 

 Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30