Prijímacie konanie

Rozpis študijných a učebných odborov a počty žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024

ODBOR

Číslo odboru

Š-študijný /
U-učebný odbor 

Forma
/ dĺžka štúdia

Počet žiakov
(počet tried)
Doklad o ukončení štúdia
Študijné odbory          
hotelová akadémia 6323 K Š denná/5 maturitné vysvedčenie + výučný list
kozmetik 6446 K Š denná/4 maturitné vysvedčenie + výučný list

obchod a podnikanie

6352 M Š denná/4 maturitné vysvedčenie 

obchodný pracovník

duál

6442 K Š denná/4 maturitné vysvedčenie + výučný list
Učebné odbory          

cukrár

duál

2964 H U denná/3 výučný list

hostinský/hostinská

duál

6489 H U denná/3 výučný list

kaderník

 

6456 H U denná/3 výučný list

kuchár

duál

6445 H

U

denná/3

výučný list

čašník, servírka

duál

6444 H

U

denná/3

výučný list

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM         nadstavbové denné štúdium 
nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.
(prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )
podnikanie v remeslách a službách                         6403 L Š denná/2 maturitné vysvedčenie 
podnikanie v remeslách a službách                         6403 L Š denná/2 maturitné vysvedčenie 

                                               Čo  naša  škola  ponúka?

 1. Štúdium v systéme duálneho vzdelávania.
 2. Moderné učebne odborného výcviku.
 3. Pravidelnú účasť na celoslovenských súťažiach v rôznych odboroch.
 4. Možnosť získať barmanský a baristický certifikát.
 5. Počítačové odborné učebne.
 6. Účasť na odborných zahraničných stážach v rámci projektov.
 7. Športové súťaže.
 8. Možnosť stravovania v školskej jedálni.
 9. Cukráreň Akadémia.
 10. Prácu v rôznych záujmových krúžkoch.
 11. Výhodnú polohu školy v centre mesta.

 

                                         Kritériá prijímacích skúšok

         do študijného odboru hotelovej akadémie SOŠ obchodu a služieb 

                                    Púchov  na školský rok 2023/2024                                         

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

            V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR, zriaďovateľa o počte žiakov prvého ročníka a po vyjadrení rady školy, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Púchov v súlade s novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/24 po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníkov pre školský rok 2023/2024:

 

                                                 Počty žiakov

 študijný odbor:

 6323 K  hotelová akadémia     -      20 žiakov

 1. Podmienky prijatia:

Forma prijímacích skúšok:  písomná

Obsah prijímacích skúšok: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk

Rozsah prijímacích skúšok: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej  školy ISCED 2

Prijímacie skúšky je povinný vykonať každý žiak, ktorý má riadne zaregistrovanú prihlášku v  zmysle školského zákona.

Termíny konania skúšok:

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok:  4. 5. - 5. 5. 2023 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok:  9.5. - 10.5.2023

Zverejnenie konania druhého kola prijímacích skúšok – 6. 6.2023

2. kolo prijímacích skúšok -  20.6. - 21.6. 2023

Stredné školy

a) Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overenériaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

b) Riaditeľka strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacejskúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola - vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania, - žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila. Systém prevodu slovného hodnotenia na známky sú prílohou kritérií. /Príloha 1/

Prijímacie skúšky:

a) Riaditeľka strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

b) Riaditeľka strednej školy zaradila do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky na základe výsledkov externého testovania. Ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne, splnil podmienku prijatia bez prijímacej skúšky. Prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku. Riaditeľka strednej školy odošle prijatým uchádzačom bez prijímacej skúšky rozhodnutie o prijatí najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky.

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania:

 a)  Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 (23:59 hod.) a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľka strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľka strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2023.

b)  Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou kritérií. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.  /Príloha 2/

c) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

Dĺžka prijímacej skúšky:

-          slovenský jazyk a literatúra – 45 min            /hodnotenie: max. 20 bodov/

-          cudzí jazyk – 45 min                                 /hodnotenie: max. 20 bodov/

Za vykonanie prijímacej skúšky získa žiak maximálne 40 bodov.

Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa minimálne 20 %  t. j. 4 body z celkového počtu bodov v teste zo slovenského jazyka a literatúry a 20 % t. j. 4 body  z celkového počtu bodov v teste z cudzieho jazyka.

Žiak neúspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak z niektorého z profilových predmetov dosiahol menej ako 4 body.

Žiak, ktorý neúspešne vykonal prijímaciu skúšku, nevyhovel prijímaciemu konaniu a nemôže sa uchádzať o zvolený študijný odbor na škole. 

Pre prijatie uchádzačov v uvedenom odbore sa vypracuje poradie podľa počtu získaných bodov za:

a/priemer koncoročných známok zo základnej školy za predmety SJL, ANJ, D, Z, M, F, CH, prírodopis vbodov ročníkoch 6. až 8. a 1. polrok 9. ročníka:

Bodovanie študijných výsledkov zo základnej školy

          priemer známok zo ZŠ v ročníkoch 6. - 9.

od 1, 00 do 1, 25            50 bodov                                  

od 1, 26 do 1, 50            40 bodov                                 

od 1, 51 do 1, 75            30 bodov  

od 1, 76 do 2, 00            15 bodov  

od 2,01  do 2,15             10 bodov             

nad   2,16                       0 bodov                                                                                                                           

b/ vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka,

c/ umiestnenie na 1. – 3. mieste okresného, krajského, celoslovenského  kola olympiád zo SJL a CJ nasledovne:

za umiestnenie v celoslovenskej súťaži 10 bodov,

za umiestnenie v krajskej súťaži 1., 2. a 3. miesto  5 bodov,

za u   miestnenie v okresnej súťaži  1., 2. a 3. miesto 5 bodov.

Uchádzač môže získať spolu maximálne 100 bodov za:

prijímacie skúšky                        40 bodov

priemerný prospech zo ZŠ            50 bodov

umiestnenie v súťažiach               10 bodov.

Podľa zostavenej výsledkovej listiny prijímacieho konania bude prijatých 20 uchádzačov.

Uchádzač vyhovie podmienkam prijatia pri zohľadnení výsledkov zo ZŠ, ak:

-  študijné výsledky v posledných štyroch ročníkoch zo ZŠ v predmetoch  SJL, ANJ, D, Z, M, F, Ch, prírodopis nie sú hodnotené známkou nedostatočný,

- zo správania je hodnotený iba známkou veľmi dobre, výnimočne známkou uspokojivé       (v nižším ročníku  v 6.  a  7. ročníku),

-  úspešne ukončí 9. ročník ZŠ.

 2.  Zdravotný stav uchádzača

Podmienkou prijatia do študijného odboru je dobrý zdravotný stav.  

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP priloží k materiálom žiaka nasledovné doklady:

- písomnú žiadosť o individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej odbornej školy pre školský rok 2023/2024,

- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.

Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri prijímacej skúške (dlhší čas na vypracovanie 25%,  úprava testu, veľké písmená).

3. Riaditeľka školy pri rovnosti bodov prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, individuálne začlenených žiakov alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ dané zdravotné obmedzenie priamo neovplyvňuje výkon v danej profesii.

Ďalšie kritérium pri rovnosti bodov:

-          priemerný prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk, z ktorého žiak vykonal prijímaciu skúšku, za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka.

4. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľke školy, najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hod., umožní mu riaditeľka školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. Riaditeľka školy v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka v študijnom odbore.

5. Doplňujúce informácie o organizácií prijímacej skúšky budú doručené uchádzačovi v pozvánke na prijímaciu skúšku najneskôr päť dní pred termínom jej konania.  

6. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné v súlade s § 68 ods. 3 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.

7. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

 8. Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 školského zákona po posúdení predložených dokladov.

Rozhodnutie o prijatí  

O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľka školy.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov bude riaditeľkou školy menovaná prijímacia komisia.         

V zmysle § 68 ods. 4 školského zákona proti rozhodnutiu riaditeľky strednej odbornej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom riaditeľky strednej odbornej školy na Trenčiansky samosprávny kraj.

Prijatí uchádzači musia v deň zahájenia školského roka predložiť triednemu učiteľovi overené koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka.

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 22. 11. 2022.  

Púchov 22.11.2022                                      Mgr. Iveta Mináriková, riaditeľka školy

 

 

           Kritériá prijímacích  skúšok do študijných a učebných odborov

                SOŠ obchodu a služieb Púchov na školský rok 2023/2024

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR, zriaďovateľa o počte žiakov prvého ročníka a po vyjadrení rady školy, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Púchov v súlade s novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/24 po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníkov pre školský rok 2023/2024:

 

                                                  Počty žiakov

Študijné odbory:

1 trieda v členení:  

                                                      

6352 M obchod a podnikanie         11  žiakov

6446 K kozmetik                               12  žiakov

 

6442 K obchodný pracovník                7  žiakov                                            

 /možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania

v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

1.    Podmienky prijatia pre študijné odbory:

Forma prijímacích skúšok:  písomná

Obsah prijímacích skúšok: slovenský jazyk a literatúra, matematika

Rozsah prijímacích skúšok: podľa štátneho vzdelávacieho  programu pre 2. stupeň základnej  školy ISCED 2.

Prijímacie skúšky je povinný vykonať každý žiak, ktorý má riadne zaregistrovanú prihlášku, v zmysle školského zákona.

Termíny konania skúšok:

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok:  4. 5. - 5. 5. 2023 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok:  9.5. - 10.5.2023

Zverejnenie konania druhého kola prijímacích skúšok – 6. 6.2023

2. kolo prijímacích skúšok -  20.6. - 21.6. 2023

Stredné školy

c) Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

d) Riaditeľka strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola - vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania, - žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka,  ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila. Systém prevodu slovného hodnotenia na známky sú prílohou kritérií. /Príloha 1/

Prijímacie skúšky:

c) Riaditeľka strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

d) Riaditeľka strednej školy zaradila do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky na základe výsledkov externého testovania. Ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne, splnil podmienku prijatia bez prijímacej skúšky. Prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku. Riaditeľka strednej školy odošle prijatým uchádzačom bez prijímacej skúšky rozhodnutie o prijatí najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky.

 Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania:

 c) Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov

prijímacieho konania dňa 19. mája 2023(23:59 hod.) a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľka strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľka strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2023.

d) Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou kritérií. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.  /Príloha 2/

c) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia  

Dĺžka prijímacej skúšky:

-          slovenský jazyk a literatúra – 45 min            /hodnotenie: max. 20 bodov/

-          matematiky  – 45 min                                    /hodnotenie: max. 20 bodov/

Za vykonanie prijímacej skúšky získa žiak maximálne 40 bodov.

Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa minimálne 20 %  t. j. 4 body z celkového počtu bodov v teste zo slovenského jazyka a literatúry a 20 % t. j. 4 body z celkového počtu bodov v teste z matematiky.

Žiak neúspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak z niektorého z profilových predmetov dosiahol menej ako 4 body.

Žiak, ktorý neúspešne vykonal prijímaciu skúšku, nevyhovel prijímaciemu konaniu a nemôže sa uchádzať o zvolený študijný odbor na škole. 

Pre prijatie uchádzačov v uvedenom odbore sa vypracuje poradie podľa počtu získaných bodov za:

a/priemer koncoročných známok zo základnej školy za predmety SJL, ANJ, D, Z, M, F, CH, prírodopis v ročníkoch 6. až 8. a 1. polrok 9. ročníka:

Bodovanie študijných výsledkov zo základnej školy

od 1,00 do 1,50     50 bodov

od 1,51 do 2,10     40 bodov

od 2,11 do 2,40     30 bodov

od 2,41 do 2,70     20 bodov

od 2,71 do 3,15     10 bodov

nad 3,16                   0 bodov

b/ vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky,

c/ umiestnenie na 1. – 3. mieste okresného, krajského, celoslovenského  kola olympiád zo SJL a MAT nasledovne:

za umiestnenie v celoslovenskej súťaži 10 bodov,

za umiestnenie v krajskej súťaži 1., 2. a 3. miesto  5 bodov,

za umiestnenie v okresnej súťaži  1., 2. a 3. miesto 5 bodov.

 Uchádzač môže získať spolu maximálne 100 bodov za:

prijímacie skúšky                          40 bodov

priemerný prospech zo ZŠ            50 bodov

umiestnenie v súťažiach                10 bodov.

Podľa zostavenej výsledkovej listiny prijímacieho konania bude prijatých 30 uchádzačov.

Uchádzač vyhovie podmienkam prijatia pri zohľadnení výsledkov zo ZŠ, ak:

- študijné výsledky v posledných štyroch ročníkoch zo ZŠ v predmetoch  SJL, ANJ, D, Z, M, F, Ch, prírodopis nie sú hodnotené známkou nedostatočný,

- zo správania je hodnotený iba známkou veľmi dobre, výnimočne známkou uspokojivé       (v nižším ročníku  v 6.  a  7. ročníku),

-  úspešne ukončí 9. ročník ZŠ.

2.  Zdravotný stav uchádzača

Podmienkou prijatia do študijného odboru je dobrý zdravotný stav.  

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP priloží k materiálom žiaka nasledovné doklady:

-  písomnú žiadosť o individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej odbornej školy pre školský rok 2023/2024,

- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.

Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri prijímacej skúške (dlhší čas na vypracovanie 25%,  úprava testu, veľké písmená).

3. Riaditeľka školy pri rovnosti bodov prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, individuálne začlenených žiakov alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ dané zdravotné obmedzenie priamo neovplyvňuje výkon v danej profesii.

Ďalšie kritérium pri rovnosti bodov:

-  priemerný prospech zo slovenského jazyka a matematiky za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka.

4. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľke školy, najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hod., umožní mu riaditeľka školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. Riaditeľka školy v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka v študijnom odbore.

5. Doplňujúce informácie o organizácií prijímacej skúšky budú doručené uchádzačovi v pozvánke na prijímaciu skúšku najneskôr päť dní pred termínom jej konania.  

6. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné v súlade s § 68 ods. 3 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.

7. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

8. Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 školského zákona po posúdení predložených dokladov.

Rozhodnutie o prijatí

O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľka školy.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov bude riaditeľkou školy menovaná prijímacia komisia.         

 V zmysle § 68 ods. 4 školského zákona proti rozhodnutiu riaditeľky strednej odbornej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom riaditeľky strednej odbornej školy na Trenčiansky samosprávny kraj.

Prijatí uchádzači musia v deň zahájenia školského roka predložiť triednemu učiteľovi overené koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka.

 

                      Podmienky prijatia pre učebné odbory:

Učebné odbory:

2 triedy v členení:                                                        

6445 H kuchár                       10 žiakov

/možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania

v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

 

6456 H kaderník                   15 žiakov                                                    

2964 H cukrár                       10 žiakov

/možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania

v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

       

6489 H hostinský                     7 žiakov  

/možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania

v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

 

6444 H čašník                           5 žiakov

/možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania

v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

 Stredné školy

e) Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overenériaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

f)   Riaditeľka strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacejskúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola - vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania, - žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila. Systém prevodu slovného hodnotenia na známky sú prílohou kritérií. /Príloha 1/

 

      Prijímacie skúšky do učebných odborov sa nekonajú.

 Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania:

e)  Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 (23:59 hod.) a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľka strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľka strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2023.

f)  Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou kritérií. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.  /Príloha 2/

c) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

Pre prijatie uchádzačov v uvedenom odbore sa vypracuje poradie podľa počtu získaných bodov za:

1. študijné výsledky zo základnej školy

- priemer koncoročných známok zo základnej školy za predmety SJL, ANJ, D, Z, M, F, CH, prírodopis v ročníkoch 6. až 8. a 1. polrok 9. ročníka s pridelením počtu bodov:

od 1,00 do 1,50          50 bodov

od 1,51 do 2,10          40 bodov

od 2,11 do 2,40          30 bodov

od 2,41 do 2,70          20 bodov

od 2,71 do 3,15           10 bodov

nad 3,16                       0 bodov

     

Najhoršia známka  v  6. – 9. ročníku z predmetov SJ, ANJ, Z, D, M, F, CH, prírodopis je dostatočný.

2. za účasť v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a  olympiádach zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky :

-          za celoslovenskú súťaž (umiestnenie)                                     10 bodov

-          za krajskú súťaž (1., 2. a 3. miesto)                                         5 bodov

      -     za umiestnenie v okresnej súťaži – 1., 2. a 3. miesto                  5 bodov

Podmienkam prijímacieho konania nevyhovie

- žiak, ktorý ukončil základnú školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku,

- žiak, ktorý  mal na  ZŠ známku  zo správania  zníženú na 4. stupeň.

Zdravotný stav uchádzača

Podmienkou prijatia do učebného odboru je dobrý zdravotný stav.   

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP priloží k materiálom žiaka nasledovné doklady:

-  písomnú žiadosť o individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej odbornej školy pre školský rok 2023/2024,

- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.                                               

Rozhodnutie o prijatí

O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľka školy. Na  posúdenie študijných predpokladov uchádzačov bude riaditeľkou školy menovaná prijímacia komisia.

Riaditeľka školy pri rovnosti bodov prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, individuálne začlenených žiakov alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ dané zdravotné obmedzenie priamo neovplyvňuje výkon v danej profesii.

Ďalšie kritérium pri rovnosti bodov:

- priemerný prospech z predmetov MAT a SJL za 2.polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka.

Súčet získaných  bodov a splnenia podmienok sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov.

 V zmysle § 68 ods. 4 školského zákona proti rozhodnutiu riaditeľky strednej odbornej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom riaditeľky strednej odbornej školy na Trenčiansky samosprávny kraj.

Prijatí uchádzači musia v deň zahájenia školského roka predložiť triednemu učiteľovi overené koncoročné  vysvedčenie z 9. ročníka.

Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné v súlade s § 68 ods. 3 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 školského zákona po posúdení predložených dokladov.

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 22. 11. 2022.  

Púchov 22. 11. 2022

                                                                  Mgr. Iveta Mináriková

                                                                                                                                                                                  riaditeľka školy                                            

 

 

 

                                             Príloha 1

                 Kritériá prijímacieho konania do študijných   

    a učebných odborov SOŠ obchodu a služieb Púchov pre školský    

                                         rok 2023/2024

 

 1.  Systém prevodu slovného hodnotenia na známky

Stupeň 1 (výborný) = žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich  pohotovo  využívať  pri  intelektuálnych,  motorických,  praktických  a iných  činnostiach. Samostatne   a tvorivo  uplatňuje  osvojené  vedomosti  a kľúčové  kompetencie  pri  riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny a výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný) = žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať.  Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové  kompetencie  pri  riešení  jednotlivých  úloh,  hodnotení  javov  a zákonitostí samostatne  a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý) = žiak má v celistvosti  a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími  nedostatkami.  Na  podnet  učiteľa  uplatňuje  osvojené  vedomosti  a kľúčové kompetencie  pri  riešení  jednotlivých  úloh,  hodnotení  javov  a zákonitostí.  Podstatnejšie nepresnosti  dokáže  s učiteľovou  pomocou  opraviť.  V ústnom  a písomnom  prejave  má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný) = žiak  má  závažné  medzery  v celistvosti   a úplnosti  osvojenia poznatkov   a zákonitostí  podľa  učebných  osnov  ako  aj v ich  využívaní.  Pri  riešení teoretických  a praktických  úloh  s uplatňovaním  kľúčových  kompetencií  sa  vyskytujú podstatné  chyby.  Je  nesamostatný  pri  využívaní  poznatkov  a hodnotení  javov.  Jeho  ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite od výsledkov  jeho  činností  sa  prejavujú  omyly,  grafický  prejav  je  málo  estetický.  Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný) = žiak  si  neosvojil  vedomosti  a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických  úloh  s uplatňovaním  kľúčových  kompetencií  sa  vyskytujú  značné  chyby.  Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

2. Žiakom zo základných škôl, ktorí majú na prihláške za predmet v danom roku uvedené „absolvoval,“ sa nahradí toto hodnotenie priemerom známok z príslušného vysvedčenia.

 

 

V Púchove 22.11. 2022         

                                                 

 

                                                                           Mgr. Iveta Mináriková

                                                                                riaditeľka školy

 

 

 

                                              Príloha 2

 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

 

Názov strednej školy

Adresa strednej školy

V ............................................., dňa ......................

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________

bol prijatý/á na Vašu strednú školu.

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností:

 • Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v študijnom/učebnom odbore___________________________________________
 • Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej škole.

S pozdravom

 

 

Podpis zákonného zástupcu

 

 

Podpis zákonného zástupcu

 

* nehodiace sa preškrtnúť

           

                       


Dokumenty na stiahnutie