Prijímacie konanie

Rozpis študijných a učebných odborov a počty žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023

ODBOR

Číslo odboru

Š-študijný /
U-učebný odbor 

Forma
/ dĺžka štúdia

Počet žiakov
(počet tried)
Doklad o ukončení štúdia
Študijné odbory          
hotelová akadémia 6323 K Š denná/5 maturitné vysvedčenie + výučný list
kozmetik 6446 K Š denná/4 maturitné vysvedčenie + výučný list

obchod a podnikanie

6352 M Š denná/4 maturitné vysvedčenie 

obchodný pracovník

duál

6442 K Š denná/4 maturitné vysvedčenie + výučný list
Učebné odbory          

cukrár

duál

2964 H U denná/3 výučný list

hostinský

duál

6489 H U denná/3 výučný list

kaderník

duál

6456 H U denná/3 výučný list

kuchár

duál

6445 H

U

denná/3

výučný list

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM         nadstavbové denné štúdium 
nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.
(prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )
spoločné stravovanie 6421 L Š denná/2 maturitné vysvedčenie 
vlasová kozmetika 6426 L Š denná/2 maturitné vysvedčenie 

                                               Čo  naša  škola  ponúka?

 1. Štúdium v systéme duálneho vzdelávania.
 2. Moderné učebne odborného výcviku.
 3. Pravidelnú účasť na celoslovenských súťažiach v rôznych odboroch.
 4. Možnosť získať barmanský a baristický certifikát.
 5. Počítačové odborné učebne.
 6. Účasť na odborných zahraničných stážach v rámci projektov.
 7. Športové súťaže.
 8. Možnosť stravovania v školskej jedálni.
 9. Cukráreň Akadémia.
 10. Prácu v rôznych záujmových krúžkoch.
 11. Výhodnú polohu školy v centre mesta.

 

           

                       


Dokumenty na stiahnutie