Prijímacie konanie

Rozpis študijných a učebných odborov a počty žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

ODBOR

Číslo odboru

Š-študijný /
U-učebný odbor 

Forma
/ dĺžka štúdia

Počet žiakov
(počet tried)
Doklad o ukončení štúdia
Študijné odbory          
hotelová akadémia 6323 K Š denná/5 maturitné vysvedčenie + výučný list
kozmetik 6446 K Š denná/4 maturitné vysvedčenie + výučný list

obchod a podnikanie

6352 M Š denná/4 maturitné vysvedčenie 

obchodný pracovník

duál

6442 K Š denná/4 maturitné vysvedčenie + výučný list
Učebné odbory          

cukrár

duál

2964 H U denná/3 výučný list

hostinský

duál

6489 H U denná/3 výučný list

kaderník

duál

6456 H U denná/3 výučný list

kuchár

duál

6445 H

U

denná/3

výučný list

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM         nadstavbové denné štúdium 
nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.
(prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )
spoločné stravovanie 6421 L Š denná/2 maturitné vysvedčenie 
vlasová kozmetika 6426 L Š denná/2 maturitné vysvedčenie 

                                               Čo  naša  škola  ponúka?

 1. Štúdium v systéme duálneho vzdelávania.
 2. Moderné učebne odborného výcviku.
 3. Pravidelnú účasť na celoslovenských súťažiach v rôznych odboroch.
 4. Možnosť získať barmanský a baristický certifikát.
 5. Počítačové odborné učebne.
 6. Účasť na odborných zahraničných stážach v rámci projektov.
 7. Športové súťaže.
 8. Možnosť stravovania v školskej jedálni.
 9. Cukráreň Akadémia.
 10. Prácu v rôznych záujmových krúžkoch.
 11. Výhodnú polohu školy v centre mesta.

 

           

                         Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022

Dňa 3.5.2021 o 8:00  sa uskutoční na škole 1. termín prijímacích skúšok 1. kola do študijných odborov.

 

Dňa 10.5. 2021 o 8:00 sa uskutoční  2. termín prijímacích skúšok 1. kola do študijných odborov.

 

Uchádzači o študijné odbory sa dostavia na prijímacie skúšky podľa doručených pozvánok. Organizácia prijímacej skúšky bude realizovaná v súlade s usmernením MŠ SR a za dodržania hygienicko - epidemiologických podmienok.   

 

                                                     Usmernenie

Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Usmernenie sa zverejňuje v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 vo veci prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách. 

 

1. Riaditeľ strednej školy po kontrole prihlášok môže požiadať uchádzača alebo zákonného zástupcu maloletého uchádzača o doplnenie náležitostí prihlášky.

 

2. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

 

3. Pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) sa uchádzač testom nepreukazuje. 

 

4. Príchod uchádzačov je potrebné naplánovať tak, aby sa netvorili skupiny žiakov vo vstupných priestoroch ani na chodbách budovy školy.

 

5. Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre.

6. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

 

a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.

 

b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

 

Riaditeľ strednej školy zároveň primerane upraví proces prijímacieho konania vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva:

 

a/ Pred vstupom do budovy skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom a skúšajúcemu pedagogickému zamestnancovi; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

 

b) V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia.

 

 c) V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je účinne vetrať miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

 

d) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.

 

e) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

 

f) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

 

Žiaci všetkých ročník budú mať v tieto dni dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu hodín neskrátenou formou.

 

 

 

                                                                                           Vedenie školy

 

              


Dokumenty na stiahnutie