Nadstavbové štúdium

Nadstavbové štúdium  školský rok 2024/2025

 

Nadstavbové denné štúdium

nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.

(prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )

podnikanie v remeslách a službách                        

(pre absolventov učebných odborov

6403 L

Š

denná/2

 

Informácie k prijímaciemu konaniu do nadstavbového štúdia

v šk. roku 2024/2025

K vyplnenej prihláške je potrebné priložiť:

  • životopis;
  • overenú fotokópiu posledného vysvedčenia;

/ žiaci končiaci v tomto školskom roku priložia polročné vysvedčenie (výpis) z tretieho ročníka overené školou, ktorú navštevujú/

/ uchádzači o prijatie, ktorý ukončili štúdium v predchádzajúcich rokoch, priložia vysvedčenie z tretieho ročníka a výučný list overený u notára/

  • prihlášku potvrdiť u lekára;

Prihlášku môžete doručiť osobne alebo poslať na adresu školy do 24.05.2024.

Prijímanie a poradie uchádzačov je na základe študijných výsledkov.

Výsledky budú po spracovaní oznámené a zverejnené v mesiaci jún 2024.

                                         Kritériá  prijímacieho konania

         do nadstavbového denného štúdia SOŠ obchodu a služieb Púchov

                                           na školský rok 2024/2025

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR, zriaďovateľa o počte žiakov prvého ročníka a po vyjadrení rady školy, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Púchov v súlade s novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2024/25 po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníkov pre školský rok 2024/2025:

 

 

Študijné odbory:

2 triedy

6403 L podnikanie v remeslách a službách                           42 žiakov                                             

 

Do odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách môžu byť prijatí absolventi týchto učebných odborov:

 

      6445 H kuchár

      6444 H čašník, servírka

      2964 H cukrár

      2977 H cukrár kuchár

      6489 H hostinský

      6456 H kaderník

 

Forma a spôsob prijímania žiakov:.

 

Pre prijatie uchádzačov v uvedenom odbore sa vypracuje poradie podľa počtu získaných bodov:

 

          Priemer známok v 1. polroku  3. ročníka :

                  od 1,00 do 1,50            50 bodov

                  od 1,51 do 2,10            40 bodov

                  od 2,11 do 2,40            30 bodov

                  od 2,41 do 2,70             20 bodov

                  od 2,71 do 3,15             10 bodov

                  od 3,16                            0 bodov

 

V prípade rovnosti bodov rozhodne priemerný prospech z predmetov MAT a SJL za 1. polrok tretieho ročníka.

 

Prijímaciemu konaniu nevyhovie:

-        uchádzač, ktorý v 2. polroku tretieho ročníka štúdia neprospel.

 

Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné v súlade s § 68 ods. 3 zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Uchádzač môže byť zapísaný len v prípade, že predloží výučný list.

Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení predložených dokladov.

 

Rozhodnutie o prijatí:

            O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľka školy.  

  

Zdravotný stav uchádzača

             Podmienkou prijatia do študijného odboru je dobrý zdravotný stav.  

Žiak so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý bude požadovať o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP,  priloží k materiálom žiaka nasledovné doklady:

-        písomnú žiadosť o individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP pre školský rok 2024/2025,

-        aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálne – pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.

                    

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z., par. 68 ods.4, proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom riaditeľky strednej školy na Trenčiansky samosprávny kraj.

 

Púchov 14. 11. 2023

Mgr. Mináriková iveta, riaditeľka školy

 

  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie