Podnikanie v remeslách a službách

Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom nadstavbovom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách  zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou praxe priamo na pracoviskách zamestnávateľov, alebo na školských prevádzkach.

Odborné vzdelávanie vytvára predpoklady pre získanie kompetencií potrebných pre uplatnenie v pracovnej činnosti v oblasti podnikania a služieb.

Dôraz je položený na prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi.

Dvojročný nadstavbový odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre obchodný úsek so všeobecným prehľadom o celej obchodnej oblasti a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, marketingu, propagácie a reklamných akcií, výskum trhu, poskytovanie služieb zákazníkom. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti pri kontakte so zákazníkom, spracovaní obchodných dokumentov, práce s výpočtovou technikou pri základných marketingových operáciách, účtovaní práce, administratívnych prácach obchodných dokumentov, databáz klientov, analýz produktov, účtovníctva, právnymi predpismi v obchodnej oblasti, inventarizácii, zodpovednosti za zverený majetok. Pri preberaní tematických celkov, nácviku a upevňovaní zručností sa žiaci oboznamujú aj s bezpečnostnými predpismi, hygienickými zásadami a požiarnymi normami. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31