Prijímacie konanie

Rozpis študijných a učebných odborov a počty žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2024/2025

ODBOR

Číslo odboru

Š-študijný /
U-učebný odbor 

Forma
/ dĺžka štúdia

Počet žiakov
(počet tried)
Doklad o ukončení štúdia
ŠTUDIJNÉ ODBORY
         
hotelová akadémia 6323 K Š denná/5 maturitné vysvedčenie + výučný list

kozmetik-vizážista, kozmetička-vizážistka

6463 K Š denná/4 maturitné vysvedčenie + výučný list

ekonomické a administratívne služby v podnikaní

6327 M Š denná/4 maturitné vysvedčenie 

obchodný pracovník

duál

6442 K Š denná/4 maturitné vysvedčenie + výučný list
UČEBNÉ ODBORY
         

cukrár

duál

2964 H U denná/3 výučný list

pracovník v gastronómii

duál

6488 H U denná/3 výučný list

kaderník

 

6456 H U denná/3 výučný list

kuchár

duál

6445 H

U

denná/3

výučný list

čašník, servírka

duál

6444 H

U

denná/3

výučný list

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM         nadstavbové denné štúdium 
nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.
(prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )
podnikanie v remeslách a službách                         6403 L Š denná/2 maturitné vysvedčenie 

                                               Čo  naša  škola  ponúka?

 1. Štúdium v systéme duálneho vzdelávania.
 2. Moderné učebne odborného výcviku.
 3. Pravidelnú účasť na celoslovenských súťažiach v rôznych odboroch.
 4. Možnosť získať barmanský a baristický certifikát.
 5. Počítačové odborné učebne.
 6. Účasť na odborných zahraničných stážach v rámci projektov.
 7. Športové súťaže.
 8. Možnosť stravovania v školskej jedálni.
 9. Cukráreň Akadémia.
 10. Prácu v rôznych záujmových krúžkoch.
 11. Výhodnú polohu školy v centre mesta.

 


Dokumenty na stiahnutie