Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov v súlade s citovaným zákonom poskytuje informácie, ktoré má k dispozícií dvoma spôsobmi:

 • zverejnením (žiadosť o zverejnenie informácie),
 • sprístupnením na základe žiadosti.

Postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií upravuje Smernica riaditeľa školy č. 2/2023.

Kde môžete žiadať o informácie?

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov

Ul. 1. mája 1264

020 01 Púchov

Osobne v pracovných dňoch v čase 7.00 – 14.00 hod.

E-mail: info@sosospu.sk

Do predmetu uveďte „Žiadosť o sprístupnenie informácie“

Príloha č. 7

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácie podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

 

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

 1. 0,40 € za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4 / bianco tlačivo,
 2. 0,50 € za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4 / bianco tlačivo,
 3. 0,30 € za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4,
 4. 0,40 € za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4,
 5. 0,20 € za obálku bez rozlíšenia veľkosti.
 6. Náklady spojené s odoslaním informácie sa riadia aktuálnym cenníkom poštových služieb.
 7. Informácie poskytované e-mailom sú sprístupňované bezplatne.
 8. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie:

a)     v hotovosti do pokladne školy,

b)     prevzatím zásielky na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty.

 

 1. Ostatné v sadzobníku neuvedené položky:

a)     vo výške skutočne vynaložených nákladov na ich obstaranie.

 

Oslobodenie od úhrady:

 

Podľa Čl.13 Smernice č. 2/2023 škola úhradu nákladov odpustí žiadateľovi, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu alebo z dôvodu vystavenie odpisu dokladu o vzdelaní a vystavenia potvrdenia o dobe štúdia na sociálne účely. O odpustení úhrady rozhoduje riaditeľ školy.

 

V Púchove, dňa 31.03.2023        Mgr. Iveta Mináriková, riaditeľka školy

 

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31