Praktické záverečné skúšky učebných odborov

V júni prebehli záverečné skúšky tried III.C, III.D, III.E učebných odborov čašník, servírka, kuchár a kaderník. Všetkým 43 žiakom boli slávnostne odovzdané výučné listy aj s vysvedčeniami o úspešnom absolvovaní štúdia.