Záverečné skúšky učebných odborov: čašník, servírka

žiaci III.B robili praktickú časť záverečnej skúšky