Organizácia dištančného vyučovania a zásady hodnotenia dištančného vzdelávania od 6.12. 2021


 1. 1.     ORGANIZÁCIA A PRIEBEH DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

 

 • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín prostredníctvom platformy Edupage.

 

 • Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná, neúčasť sa zaznamenáva do ETK, hodiny ospravedlňuje triedny učiteľ po ospravedlnení zákonným zástupcom žiaka/ plnoletého žiaka.

 

 • Dištančné vzdelávanie bude obsahovať online vyučovacie hodiny uskutočňované prostredníctvom platformy Edupage a hodiny, počas ktorých budú žiaci samostatne vypracovávať zadané úlohy, ktoré následne odovzdajú učiteľom podľa ich pokynov.

 

 • Povinnosťou žiaka je prihlásiť sa na online hodinu včas, to znamená pred jej   začiatkom.

 

 • V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácií podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

 

 1. 2.     SPÔSOB DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

 

 • Online hodiny prebiehajú prostredníctvom prostredia Edupage, žiaci sú povinní aktívne sa zapájať do dištančného vzdelávania na on-line hodinách, odpovedať na otázky učiteľa a plniť jeho pokyny, odovzdávať úlohy zadané počas týchto hodín.

 

 • Žiaci sú povinní počas online vzdelávania na vyzvanie učiteľa používať kamery a mikrofóny.

 

 • Termín, do ktorého majú žiaci zasielať riešenia domácich úloh a vypracovania zadaní úloh, stanoví každý vyučujúci samostatne.

      3. HODNOTENIE POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

Výsledná známka bude určená na základe:

 • známok získaných počas mesiacov, v ktorých prebiehalo vyučovanie prezenčným

            spôsobom v škole,

 • známok za vypracovanie úloh v pracovných listoch počas dištančného vzdelávania,
 • známok za elektronické testy počas dištančného vzdelávania,
 • známok za previerky počas dištančného vzdelávania,
 • miery samostatnosti v riešení úloh počas dištančného vzdelávania a vzdelávania v   

            škole,

 • obhajoby projektov a záverečných prác.

 

Klasifikácia nie je ministerstvom regulovaná. Známkovanie je platné v plnom rozpätí známok 1-5.

Neodovzdané vypracovania pracovných listov a úloh do stanoveného termínu (výnimkou sú objektívne dôvody, o ktorých učiteľ má byť informovaný mailom alebo iným spôsobom) sa hodnotia známkou nedostatočný.

 

Žiakovi, ktorý neodovzdával vypracovania jednotlivých úloh a nezapájal sa do dištančného vzdelávania, môže riaditeľka školy na návrh vyučujúceho nariadiť komisionálne preskúšanie za dané klasifikačné obdobie.

Kritéria hodnotenia jednotlivých predmetov počas dištančného vzdelávania prebieha v súlade so Školským vzdelávacím programom učebných a študijných odborov.

Vzhľadom na charakter praktickej prípravy žiakov SOŠ obchodu a služieb sa odporúča viesť žiakov k praktickej realizácii zručností, na ktoré je škola zameraná aj v domácom prostredí (príprava teplých a studených jedál, diétnych jedál, normovanie a kalkulácia. Príprava jednoduchých a zložitých  múčnikov, zákuskov,  krémov, miešaných nápojov, miešanie šalátov, prestieranie slávnostných tabúľ, zostavovanie jedálnych a nápojových lístkov, predvedenie základných druhov líčenia s korekciou tváre, úprava a ošetrovanie nechtov, ošetrovanie rúk, tváre, celého tela, tvorba jednoduchého a náročného pánskeho a dámskeho účesu, precvičovanie techník strihania vlasov, farbenia vlasov, ondulácia vlasov apod.).

Technické možnosti žiakov vo väčšine prípadov umožňujú zasielanie fotodokumentácie  prípadne videí z domácej prípravy majstrovi odborného výcviku alebo učiteľovi odborného predmetu s následnou konzultáciou a odborným usmernením.

Triedni učitelia podávajú informácie zákonným zástupcom telefonicky a elektronicky v rámci systému Edupage.

 

 

3. december  2021                                                                    

                                                                                          Vedenie školy

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31