7 Vyhodnotenie projektu

MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ/

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ

 Vyhodnotenie projektu

Hlavným cieľom projektu bola úprava metodiky výučby so zreteľom na modernizáciu učebných osnov v odboroch kuchár a pracovník marketingu. Elektronizácia učebných osnov sa týkala všetkých odborných predmetov spomínaných odborov, výučby anglického a nemeckého jazyka formou e-learningu pre študentov i pedagógov a predpokladala zavedenie a používanie IKT, hlavne interaktívnej tabule, ktorá vtiahla žiaka priamo do deja a obsahu hodiny a umožňuje preveriť kombináciu vedomostí, kreativitu, technické i sociálne zručnosti študenta i vyučujúceho.

Vyhodnotenie projektu sa uskutočnilo dňa 21.09.2012 v Športovej hale v Púchove, kde prítomných srdečne privítal hlavný manažér projektu riaditeľ SOŠOS Mgr. Ivan Kasár. Hlavná koordinátorka Ing. Hamšíková prezentovala všetky kľúčové aktivity projektu - napr. exkurziu na veľtrh do Salzburgu či zahraničnú stáž v Poľsku, Hospodársky týždeň, e- learningovú výučbu cudzích jazykov a pod.

Prezentácie, ktorými sa žiaci na workshope predstavili, potvrdili, že projekt bol naozaj významný. Žiaci sa s riešením úloh identifikovali ako odborníci vo svojom odbore i v používaní moderných techník, ukázali, že ich takáto práca baví a bola pre nich zmysluplná. Zmena zaužívaných metód vychádza z požiadaviek trhu práce, má pomôcť nájsť prepojenie medzi školským a vonkajším svetom firiem a celej spoločnosti, teda aj našim žiakom presadiť sa.

Stretnutie celého pracovného tímu a žiakov vyvrcholilo diskusiou, v ktorej diskutujúci hodnotili projekt pozitívne a netajili sa ani vďačnosťou za snahu všetkým, ktorí sa podujali tento náročný projekt realizovať.

Projekt bude náročný na čas, prípravu a schopnosti celého pracovného tímu, ale na druhej strane zvýšil rozvoj informačných a komunikačných technológií a elektornických zariadení v škole, čo umožnilo ich využitie vo vyučovaní všetkých odborov, zvýšilo počet zdrojov informácií, ale i formy spracovania, či rôzne druhy prezentácií výsledkov práce žiakov i pedagógov. Absolventi SOŠ obchodu a služieb v Púchove sú na najlepšej ceste byť konkurencieschopnými na trhu práce v modernej spoločnosti.

Výstupy žiakov

3.A Pracovník marketingu – pod vedením Majsterky OV Bc. Štefulovej vykonali ukážky prác realizácie odborného výcviku na základe získaných vedomostí a skúseností počas realizácie projektu, spracovali si elektronickou formou učebné pomôcky na tému: „Sortiment maloobchodného tovaru“ - žiačka Bednárová Veronika „ MO Jednota v modernej Europe“ - žiačka Príkazská Kritína

2.A Pracovník marketingu – túto triedu prezentoval jeden žiak pod vedením majsterky odborného výcviku Bc.Ďurkechovej s témou: „Výstavy, expozície, reklamné prostriedky“ - žiak Húževka Matej

4.B. Odbor Kuchár - pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Mikulovej s témou, vystúpili žiaci: „ Studená kuchyňa“ - žiaci Lazar Ján, Cisík Rudolf

3.B. Odbor Kuchár - pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Tvarožkovej vystúpili žiaci s témou: „ Príprava jedál zo syrov“ – žiaci Kasman Peter, Talda Martin

Za teoretické odborné predmety

2.B Odbor Kuchár pod vedením Ing. Urbanovej si žiaci pripravili tému a prezentovali: „ Projekt našimi očami“ - žiaci Baláž Peter, Černochová Anna, Maslanová Miroslava

4. A Pracovník marketingu pod vedením Ing. Pagáčovej si žiaci pripravili a prezentovali inscenačnou metódovu učivo z „Ekonomiky“, do ktorej bola zapojená celá trieda.

Spracovala Ing. Hamšíková


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31