Nadstavbové štúdium

Plánované počty tried a žiakov prvého ročníka na školský rok 2020/2021

 

Nadstavbové denné štúdium

nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.

(prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )

spoločné stravovanie

(pre absolventov odboru:
kuchár, čašník, hostinský, cukrár)

6421L

Š

denná/2

vlasová kozmetika

(pre absolventov odboru: kaderník)

6426L

Š

denná/2

 K vyplnenej prihláške na nadstavbové štúdium je potrebné priložiť:

  • životopis,

 

  • overenú fotokópiu vysvedčenia z 3. ročníka,

/žiaci, ktorí sú absolventi SOŠ obchodu a služieb Púchov v školskom roku 2019/2020, priložia vysvedčenie z tretieho ročníka overené školou/

 

  • uchádzači o prijatie, ktorí ukončili štúdium v predchádzajúcich rokoch, priložia  overené výročné vysvedčenie z tretieho ročníka a výučný list,

 

  • potvrdená prihláška lekárom sa nevyžaduje,

 

  • prihlášku na nadstavbové denné štúdium je potrebné doručiť alebo poslať na adresu školy do 29.5.2020.

                                          

                                  Kritériá prijímacích skúšok

                                  do nadstavbového denného štúdia

                   SOŠ obchodu a služieb Púchov na školský rok 2020/2021

 

 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa o počte žiakov prvého ročníka a po vyjadrení rady školy, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Púchov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníkov pre školský rok 2020/2021:  

 

Počty tried a počty žiakov

 

Študijné odbory:

 

1 trieda v členení:

 

6421 L spoločné stravovanie                         10 žiakov

6426 L vlasová kozmetika                             18 žiakov

 

 

Do odboru 6421 L spoločné stravovanie môžu byť prijatí absolventi  týchto 3- ročných učebných odborov:

      6489 H hostinský

      6445 H kuchár

      6444 H čašník, servírka

      2964 H cukrár

 

Do odboru 6426 L vlasová kozmetika môžu byť prijatí absolventi 3-ročného učebného odboru 6456 H kaderník.

 

Forma a spôsob prijímania žiakov:.

 

Pre prijatie uchádzačov v uvedenom odbore sa vypracuje poradie podľa počtu získaných bodov:

       1. Absolvent 3.ročného učebného odboru na SOŠ obchodu a služieb  Púchov .... 20 bodov

       2. Priemer známok v 1. polroku  3. ročníka :

                  od 1,00 do 1,50            50 bodov

                  od 1,51 do 2,10            40 bodov

                  od 2,11 do 2,40            30 bodov

                  od 2,41 do 2,70             20 bodov

                  od 2,71 do 3,15             10 bodov

                  od 3,16                            0 bodov

 

V prípade rovnosti bodov rozhodnú  študijné výsledky z predmetov SJL a MAT

v 1. polroku tretieho ročníka.

 

 

 

Prijímaciemu konaniu nevyhovie:

-uchádzač, ktorý v poslednom ukončenom polroku štúdia neprospel

 

Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné v súlade s § 68 ods. 3 zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

 Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Uchádzač môže byť zapísaný len v prípade, že predloží výučný list.

Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení predložených dokladov.

 

Rozhodnutie o prijatí:

            O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ školy.     

Zdravotný stav uchádzača

            Podmienkou prijatia do nadstavbového štúdia je i výborný zdravotný stav.  Žiak nemôže byť oslobodený od povinnej telesnej výchovy. Uchádzač nemôže  byť  bacilonosič,  nesmie  mať  bezlepkovú  diétu, musí  mať zdravú  chrbticu, vrátane  správneho  držania  tela, zdravé dolné a horné  končatiny, nesmie  mať  kožné  ochorenie, musí  mať  správnu výslovnosť, dobrý sluch a zrak. 

            Do prihlášky, v rubrike zdravotný stav – nevyžaduje sa potvrdenie zdravotného stavu uchádzača.

           Žiak so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý bude požadovať  o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP,  priloží k materiálom žiaka nasledovné doklady:

-          písomnú žiadosť o individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP pre školský rok 2020/2021,

-          aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálne – pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.

                    

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z., par. 68 ods.4, proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom riaditeľa strednej školy na Trenčiansky samosprávny kraj.

 

 

 

 

 

Púchov  6. apríl  2020

 

                                                                Mgr. Iveta Mináriková   

                                                                     riaditeľka školy

 

 


Dokumenty na stiahnutie