Nadstavbové štúdium

Plánované počty tried a žiakov prvého ročníka na školský rok 2022/2023

 

Nadstavbové denné štúdium

nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.

(prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )

spoločné stravovanie

(pre absolventov odboru:
kuchár, čašník, hostinský, cukrár)

6421L

Š

denná/2

vlasová kozmetika

(pre absolventov odboru: kaderník)

6426L

Š

denná/2

K vyplnenej prihláške na nadstavbové štúdium je potrebné priložiť:

  • životopis;
  • overenú fotokópiu posledného vysvedčenia;

/ žiaci končiaci v tomto školskom roku priložia polročné vysvedčenie (výpis) z tretieho ročníka overené školou, ktorú navštevujú/

 / uchádzači o prijatie, ktorý ukončili štúdium v predchádzajúcich rokoch, priložia vysvedčenie z tretieho ročníka a výučný list overený u notára/

 

  • prihlášku ešte treba potvrdiť u lekára;

 

Prihlášku na nadstavbové denné štúdium doručiť alebo poslať na adresu školy do 25.05.2022.

Prijímanie uchádzačov je na základe študijných výsledkov.

Výsledky budú po spracovaní včas oznámené a zverejnené.

Kritériá prijímacích skúšok do nadstavbového denného štúdia SOŠ obchodu a služieb Púchov na školský rok 2022/2023

Počty tried a počty žiakov

Študijné odbory:

2 triedy v členení:

6421 L spoločné stravovanie                         42 žiakov

6426 L vlasová kozmetika                             14 žiakov

Do odboru 6421 L spoločné stravovanie môžu byť prijatí absolventi týchto učebných odborov:

      6445 H kuchár

      6444 H čašník, servírka

      2964 H cukrár

      2977 H cukrár kuchár

      6489 H hostinský

Do odboru 6426 L vlasová kozmetika môžu byť prijatí absolventi učebného odboru 6456 H kaderník.

Forma a spôsob prijímania žiakov:.

Pre prijatie uchádzačov v uvedenom odbore sa vypracuje poradie podľa počtu získaných bodov:

 

          Priemer známok v 1. polroku  3. ročníka :

                  od 1,00 do 1,50            50 bodov

                  od 1,51 do 2,10            40 bodov

                  od 2,11 do 2,40            30 bodov

                  od 2,41 do 2,70             20 bodov

                  od 2,71 do 3,15             10 bodov

                  od 3,16                            0 bodov

 

V prípade rovnosti bodov rozhodne priemerný prospech z predmetov MAT a SJL za 1. polrok tretieho ročníka.

 

Prijímaciemu konaniu nevyhovie:

-        uchádzač, ktorý v 2. polroku tretieho ročníka štúdia neprospel.

 

Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné v súlade s § 68 ods. 3 zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Uchádzač môže byť zapísaný len v prípade, že predloží výučný list.

Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení predložených dokladov.

 

Rozhodnutie o prijatí:

            O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľka školy.  

  

Zdravotný stav uchádzača

             Podmienkou prijatia do študijného odboru je dobrý zdravotný stav.  

Žiak so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý bude požadovať o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP,  priloží k materiálom žiaka nasledovné doklady:

-        písomnú žiadosť o individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP pre školský rok 2022/2023,

-        aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálne – pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.

                    

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z., par. 68 ods.4, proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom riaditeľky strednej školy na Trenčiansky samosprávny kraj.

 

 Púchov, 10.02.2022                                         Mgr. Iveta Mináriková, RŠ

 


Dokumenty na stiahnutie