Čašník, servírka 6444 K

Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú štyri roky.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

casnik servirkaSúčasťou prípravy sú nielen odborné, ale i všeobecnovzdelávacie predmety ako napríklad: maturitný predmet slovenský jazyk, cudzí jazyk, ale i matematika, dejepis, občianska náuka, spoločenská komunikácia a iné.

Z odborných predmetov musia na požadovanej úrovni zvládnuť ekonomiku, jednoduché a podvojné účtovníctvo, musia ovládať základné princípy marketingu a aktívne vedieť používať výpočtovú techniku. Cieľom výuky je aj obohatiť žiakov o vedomosti z daňovníctva, poisťovníctva, ale i právnej náuky.

casnik servirkaČašník pracuje s hosťom, a preto musí zvládnuť všetky nároky s tým spojené, t.j. musí vedieť poskytnúť odbornú radu, vedieť kultivovane pôsobiť na hosťa, pomôcť mu pri výbere jedla a vytvoriť mu príjemnú atmosféru. Súčasťou jeho znalostí je jednoduché i zložité prijímanie objednávok, ovládanie zložitej a francúzskej obsluhy, dokončovanie jedál pred zrakom hosťa, miešanie nápojov, miešanie šalátov, prestieranie slávnostných tabúľ, zostavovanie jedálnych a nápojových lístkov, zostavovanie menu a samozrejme práca s elektronickou registračnou pokladnicou.

Neodmysliteľnou súčasťou výuky je predmet odborný výcvik, ktorý sa realizuje v našich prevádzkach pod dohľadom kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy.

Absolvent:

 • má základné ekonomické a právne vedomosti nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania,
 • má poznatky o potravinách, nápojoch a technológii ich výroby, prezentácii a predaji,
 • má poznatky o organizácii práce vo výrobnom, odbytovom a ubytovacom stredisku,
 • ovláda rôzne techniky obsluhy a s tým súvisiace práce,
 • vie prijímať objednávky, registrovať objednávky, vie podávať informácie o jedlách a nápojoch,
 • vie pracovať s registračnou pokladnicou, inkasovať, robiť vyúčtovanie, pracovať s výpočtovou technikou,
 • vie zostavovať jedálne a nápojové lístky v súlade s gastronomickými pravidlami,
 • vie pripraviť základné druhy miešaných nápojov,
 • vie obsluhovať pri osobitných druhoch slávnostného stolovania,
 • vie dokončovať pokrmy pred zrakom hosťa,
 • vie organizovať prácu kolektívu,
 • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

Po úspešnom absolvovaní tohoto odboru žiak na základe maturitnej skúšky získa maturitné vysvedčenie a výučný list. Pokiaľ má záujem, tiež môže pokračovať v pomaturitnom alebo vysokoškolskom štúdiu tak ako aj absolventi iných stredných škôl s maturitou.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolventi sú pripravení na výkon povolania čašník, servírka, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania a v samostatnom podnikaní.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30