Hotelová akadémia 6323 K

hotelova akademiaDĺžka štúdia je päť rokov a je vhodné pre dievčatá a chlapcov, ktorí úspešne absolvovali základnú školu.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

Požiadavky na absolventa tohto odboru sú rozsiahle.

Zo všeobecného vzdelania by mal získať širokú slovnú zásobu, mal by mať dobrú vyjadrovaciu schopnosť v ústnom i písomnom styku v jazyku materinskom a vo dvoch cudzích jazykoch. Nevyhnutnou súčasťou je znalosť svetových dejín i dejín Slovenska, ovládanie základov stredoškolskej matematiky, fyziky, chémie, informatiky, výpočtovej techniky a ekológie.

hotelova akademiaV rámci odborných predmetov by si mal osvojiť základy cestovného ruchu, ekonomiky, marketingu, administratívy a korešpondencie, účtovníctva, manažmentu a právnych noriem. Nemenej dôležité je, aby si žiak osvojil technologické postupy pri príprave pokrmov, zásady použitia modernej gastronomickej techniky, mal by vedieť zostaviť jedálny lístok, ovládať zásady stolovania, jednoduchej a zložitej obsluhy pri bežnom stolovaní i pri slávnostných gastronomických príležitostiach.

hotelova akademiaŠtúdium pozostáva z dvoch častí:

1. Po absolvovaní troch ročníkov a 1 500 hodín praxe zameranej na získanie zručností v príslušnom odbore, môže žiak vykonať odbornú skúšku a získať výučný list v odbore kuchár-čašník.

2. Po ukončení päťročného štúdia a vykonaní maturitnej skúšky získa žiak úplné stredné odborné vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl s maturitou. Medzi odporúčané vysoké školy patria školy zamerané na cestovný ruch a spoločné stravovanie.

Absolvent:

 • ovláda ekonomické, organizačné a právne formy a legislatívne podmienky podnikania v hotelierstve, spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu,
 • pozná zásady prípravy podnikateľského plánu,
 • ovláda základy účtovníctva a daňovníctva,
 • ovláda základy manažmentu a personalistiky,
 • pozná metódy marketingu a public relations,
 • pozná základné právne normy a legislatívu v oblasti ekonomiky, obchodných vzťahov a zmlúv,
 • vie komunikovať s klientmi v rôznych oblastiach činnosti výkonu práce v dvoch cudzích jazykoch,
 • ovláda zásady správneho stolovania,
 • pozná princípy a technologické postupy prípravy pokrmov a nápojov,
 • ovláda zásady organizovania animačných aktivít a poskytovania kongresových služieb,
 • má základy z geografie a cestovného ruchu;
 • má vedomosti z medzinárodnej gastronómie a pod.,
 • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

hotelova akademiaAk sa absolvent rozhodne nepokračovať v štúdiu na vysokej škole, pracovné uplatnenie môže nájsť ako manažér strednej úrovne v stravovacom a ubytovacom zariadení, samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných službách, riadiaci zamestnanec v uzavretých formách spoločného stravovania, manažér podporných služieb v hotelovom zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31