Kuchár 6445 K

Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú štyri roky.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav a správanie.

kucharSúčasťou prípravy sú nielen odborné, ale i všeobecnovzdelávacie predmety ako napríklad: maturitný predmet slovenský jazyk, cudzí jazyk, ale i matematika, dejepis, občianska náuka, spoločenská komunikácia a iné.

Z odborných predmetov musia na požadovanej úrovni zvládnuť ekonomiku, jednoduché a podvojné účtovníctvo, musia ovládať základné princípy marketingu a aktívne vedieť používať výpočtovú techniku. Práca kuchára je nepredstaviteľná bez ovládania všetkých prác spojených s prípravou jedál. Absolvent tohoto odboru by mal poznať všetky druhy zeleniny, ovocia, obilnín, korenín a ostatných ingrediencií potrebných na prípravu jedál. Mal by zvládnuť prípravu diétnych, jednoduchých i náročných pokrmov, múčnikov, a to podľa noriem i vlastných kalkulácií. Súčasťou prípravy je aj práca – dokončenie jedla pred zrakom hosťa. Absolvent tohoto odboru musí poznať základy výživy, hospodárenia s polotovarmi i jedlami v súlade s HACCP.

Neodmysliteľnou súčasťou výuky je predmet odborný výcvik, ktorý sa realizuje v našich prevádzkach pod dohľadom kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy.

Absolvent:

 • má základné ekonomické a právne vedomosti nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania,
 • pozná základy ekonomiky, účtovníctva, spoločenskej výchovy, hospodárskych písomností, pozná základy práce s programovým vybavením počítača v praxi.
 • vie vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov,
 • vie vypracovať kalkulácie jedál a nápojov,
 • vie deliť a spracovávať mäso jatočných zvierat, zveriny, hydiny, rýb a morských živočíchov,
 • vie pripravovať pokrmy teplej a studenej kuchyne podľa receptúr
 • vie používať polotovary,
 • ovláda techniku expedície a estetickú úpravu jedál,
 • vie prijímať a registrovať objednávky jedál a nápojov a účtovať ich,
 • má poznatky o receptúrach a technologických postupoch bežných a náročných jedál,
 • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

Po úspešnom absolvovaní tohoto odboru žiak na základe maturitnej skúšky získa maturitné vysvedčenie a výučný list. Ak má záujem, môže ďalej pokračovať v pomaturitnom alebo vysokoškolskom štúdiu ako aj absolventi iných stredných škôl s maturitou.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolventi sú pripravení na výkon povolania kuchár sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania a samostatné podnikanie.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31