Obchod a podnikanie 6352 M

Dĺžka prípravy v tomto odbore je štyri roky. Odbor je vhodný pre chlapcov a dievčatá, ktorí úspešne absolvovali základnú školu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie. Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

Príprava v študijnom odbore vytvára predpoklady na to, aby žiak získal vedomosti o podnikateľskej činnosti, o organizácii podnikania a drobného podnikania a s ním súvisiacich právnych úprav. Absolvent by mal mať základné vedomosti z marketingu, techniky propagácie a reklamy, manažmentu a manažérskej činnosti, vedieť vyhotoviť prvotné účtovné doklady, realizovať platobný styk, viesť obchodnú korešpondenciu. Mal by ovládať techniky spoločenskej komunikácie s obchodnými partnermi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, mal by poznať hlavné sortimentné skupiny tovarov a služieb. Okrem odborných vedomostí a zručností absolvent získa aj vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

Zameranie a/ blok obchodu

Absolvent by mal poznať problematiku fungovania obchodu v trhovej ekonomike, základy vnútorného a medzinárodného obchodu, zásady tvorby podnikateľského projektu a plánovania, základy finančnej analýzy, techniky obchodovania, druhy tovarov , ich vlastnosti, šírku a hĺbku sortimentu ako predmetu obchodno-podnikateľských aktivít. Mal by vedieť uskutočňovať marketingový prieskum, analyzovať a hodnotiť ho.

b/ blok cestovného ruchu

Absolvent by mal poznať typológiu, právne aspekty, štruktúru, formy a druhy cestovného ruchu, organizáciu práce v cestovnej kancelárii a turistických informačných kanceláriách, štruktúru medzinárodných organizácii cestovného ruchu, problematiku tovaru, služieb a rizík v cestovnom ruchu. Ovládať techniku zabezpečovania, predaja a poskytovania služieb v cestovnom ruchu, viesť príslušnú dokumentáciu, aplikovať princípy marketingu na oblasť cestovného ruchu, komunikovať so zákazníkmi a dodávateľmi služieb v zahraničí, poznať zásady animácie rekreačných pobytov a sprievodcovskej činnosti.

Pracovné uplatnenie

Absolventi sa môžu zamestnať v obchodných spoločnostiach, v štátnych organizáciách, družstevných podnikoch a ako živnostníci. Môžu sa uplatniť ako samostatní odborní pracovníci v ekonomických činnostiach vo všetkých podnikových sférach, finanční, ekonomickí, účtovní poradcovia, manažéri oddelení, vedúci manažéri malých a stredných podnikov.

Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, majú možnosť ďalšieho vzdelávania rovnocenne a absolventmi iných škôl, vrátane štúdia na vysokých školách.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31