Kozmetik 6446 K

Dĺžka prípravy v tomto odbore je štyri roky. Odbor je vhodný pre chlapcov a dievčatá, ktorí úspešne absolvovali základnú školu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, t.j získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

kozmetikPre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka a dobrý zdravotný stav. Žiak nesmie trpieť poruchami pohybového systému, chronickými a alergickými ochoreniami kože, najmä rúk a tváre, srdcovými ochoreniami, poruchami sluchu a zraku, závažnými ochoreniami CNS a psychickými poruchami.

Mal by ovládať a pestovať kultúru jednania, empatie, vystupovania a správania.

Príprava v študijnom odbore vytvára predpoklady na to, aby absolvent vedel aplikovať zákonitosti fungovania ekonomiky v podmienkach voľného trhu, aby mal základné vedomosti z marketingu, propagácie a poskytovania služieb zákazníkom.

kozmetikAbsolvent by mal ovládať odbornú terminológiu, mal by mať základné vedomosti o diagnostike pleti a spôsobe jej ošetrenia, mal by mať vedomosti o kozmetických materiáloch, ich zložení a použití. Po zručnostnej stránke by mal ovládať kompletné ošetrenie tváre, tela i rúk manuálne a aj s prístrojovou technikou, základné druhy líčenia s korekciou tváre, poskytnúť poradenskú službu, poznať módne trendy. Mal by vedieť citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi.

Pracovník kozmetiky by sa mal vedieť orientovať na trhu s kozmetickými prípravkami a pomôckami, ovládať platné normy a technologické postupy, poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce tvorby a ochrany životného prostredia a neustále rozvíjať svoje odborné vzdelanie.

V oblasti všeobecného vzdelania musí mať absolvent dostatočnú slovnú zásobu, správne vyjadrovacie schopnosti v ústnom i písomnom prejave, vedomosti zo slovenskej a svetovej literatúry, z dejín, vedomosti zo stredoškolskej matematiky, fyziky, chémie, biológie, informatiky, psychológie, estetiky, sociológie, spoločenskej komunikácie a ekológie.

Vedomosti z cudzieho jazyka má mať na úrovni, ktorá mu umožní priamu komunikáciu a štúdium zahraničnej odbornej literatúry.

Absolvent:

 • pozná podstatu a princípy podnikania v službách,
 • ovláda stavbu a činnosť ľudského tela,
 • má vedomosti o stavbe a funkcii kože, kožných chorobách,
 • má vedomosti o diagnostike pleti a vie určiť vhodný spôsob jej ošetrenia,
 • vie citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,
 • má vedomosti o kozmetických materiáloch, ich zložení, použití a účinkoch,
 • ovláda kompletné kozmetické ošetrenie tváre, tela a rúk manuálne aj s prístrojovou technikou,
 • vie poskytnúť poradenskú službu,
 • ovláda základné druhy líčenia s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov,
 • pozná zásady dôležité pre riadenie menšieho kolektívu pracovníkov,
 • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, majú možnosť ďalšieho vzdelávania rovnocenne s absolventmi iných škôl, vrátane štúdia na vysokých školách.

Pracovné uplatnenie absolventa: v kozmetických salónoch, v súkromnom podnikaní, v liečebných zariadeniach, v predajniach kozmetiky a parfumériách, ako dealeri kozmetického materiálu a pomôcok, v obchodnej sfére kozmetického priemyslu, v oblasti hotelových služieb a pod.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30