Pracovník marketingu 6405 K

Dĺžka prípravy v tomto odbore je štyri roky. Odbor je vhodný pre chlapcov a dievčatá, ktorí úspešne absolvovali základnú školu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, t.j získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

prac marketPre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, nesmie trpieť poruchami pohybového systému, chronickými a alergickými ochoreniami kože, srdcovými ochoreniami, záchvatovými stavmi poruchami sluchu a zraku, závažnými ochoreniami CNS a psychickými poruchami.

Mal by ovládať a pestovať kultúru jednania, vystupovania a správania.

Príprava v študijnom odbore vytvára predpoklady na to, aby absolvent vedel aplikovať zákonitosti fungovania ekonomiky v podmienkach voľného trhu, aby mal základné vedomosti z marketingu, riadenia podniku, organizácie výroby, kalkulácie cien, mzdovej problematiky, propagácie, reklamných akcií, výskumu trhu a poskytovania služieb zákazníkovi. Absolvent by mal byť schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s odborným marketingom v oblasti cestovného ruchu, hotelových a gastronomických služieb. Mal by poznať jednotlivé druhy tovaru vo svojom zameraní, zásady jeho predaja a propagácie, vlastnosti surovín a materiálov, polotovarov, predpisy súvisiace s balením a prepravou tovarov, mal by ovládať zásady administratívnych prác v predajni, poznať príslušné predpisy o nákupe a predaji, ovládať reklamačný poriadok, zákon o ochrane spotrebiteľa a ostatné právne predpisy.

prac marketDôležitou súčasťou znalostí absolventa je poznanie zásad hodnotenia tovaru z hľadiska akosti.

Mal by vedieť vyhodnocovať obchodné a marketingové aktivity, zostavovať marketingový plán podniku, prezentovať predaj produktov podniku, získavať ďalších zákazníkov a odberateľov.

Dnes je práca marketingového pracovníka nepredstaviteľná bez všeobecného vzdelania. Absolvent musí mať dostatočnú slovnú zásobu, správne vyjadrovacie schopnosti v ústnom i písomnom prejave, vedomosti zo slovenskej a svetovej literatúry, z dejín, vedomosti zo stredoškolskej matematiky, fyziky, chémie, informatiky, psychológie, občianskej náuky, estetiky a spoločenskej komunikácie.

Mal by ovládať dva cudzie jazyky. Vedomosti z jedného cudzieho jazyka má mať na úrovni, ktorá mu umožní priamu komunikáciu a štúdium zahraničnej odbornej literatúry, z druhého jazyka má ovládať základy.

Absolvent tohoto študijného odboru je pripravený vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom a pracovať v oblasti obchodu ako agent reklamných obchodných služieb, obchodný agent a maklér, poradca v obchode, referent obchodnej služby, obchodný sprostredkovateľ. Je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácií cestovného ruchu.

Absolvent:

 • vie vyhotovovať expedičné doklady – dodacie listy,
 • je schopný zhotovovať štatistiku a rozbor predaja, realizovať predaj,
 • vie podporovať a prezentovať predaj produktov podniku,
 • pozná princípy získavania ďalších zákazníkov a odberateľov,
 • vie vyhodnocovať obchodné a marketingové aktivity,
 • vie vykonávať základné činnosti v obchode a službách,
 • vie zostaviť marketingový plán konkrétneho podniku, vykonávať obchodné činnosti, ktoré súvisia s marketingom podniku,
 • pozná zásady dôležité pre riadenie menšieho kolektívu pracovníkov,
 • ovláda základy účtovníctva, pozná právne normy a predpisy, základy finančnej analýzy,
 • ovláda komunikáciu na pracovisku s obchodnými, bankovými a ďalšími partnermi, vrátane zahraničných,
 • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, majú možnosť ďalšieho vzdelávania rovnocenne a absolventmi iných škôl, vrátane štúdia na vysokých školách.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolvent tohto študijného odboru je pripravený vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom a pracovať v oblasti obchodu ako agent reklamných obchodných služieb, obchodný agent a maklér, poradca v obchode, referent obchodnej služby, obchodný sprostredkovateľ. Je schopný viesť činnosti súvisiace s administratívou cestovnej kancelárie, podnikov a organizácií cestovného ruchu a pod.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31