Obchodný pracovník 6442 K

Dĺžka prípravy v tomto odbore je štyri roky. Odbor je vhodný pre chlapcov a dievčatá, ktorí úspešne absolvovali základnú školu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie, t.j získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

obchodny pracovnikPre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

Príprava v študijnom odbore vytvára predpoklady na to, aby absolvent vedel aplikovať zákonitosti fungovania ekonomiky v podmienkach voľného trhu, aby mal základné vedomosti z marketingu, propagácie, reklamných akcií, výskumu trhu a poskytovania služieb zákazníkovi. Absolvent by mal ďalej poznať jednotlivé druhy tovaru vo svojom zameraní, zásady jeho predaja a propagácie, mal by ovládať zásady administratívnych prác v predajni, poznať príslušné predpisy o nákupe a predaji, ovládať reklamačný poriadok, zákon o ochrane spotrebiteľa a ostatné právne predpisy.

obchodny pracovnikDôležitou súčasťou znalostí absolventa je poznanie zásad ošetrovania, skladovania a hodnotenia tovaru i z hľadiska záručnej doby. Mal by poznať vplyvy pôsobiace na tovar vo sfére obehu a spotreby. Dôležité pre obchodného pracovníka je ovládať práce spojené s inventarizáciou, objednávaním a prebierkou tovaru, jeho uskladňovaním, ošetrovaním a prípravou na predaj. Mal by zvládnuť aranžovanie tovaru v predajni a vedieť na profesionálnej úrovni poskytnúť poradenskú službu. Dnes je práca obchodného pracovníka nepredstaviteľná bez základných vedomostí z jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňovníctva, poisťovníctva a obchodného práva. Obchodný pracovník musí ovládať prácu na počítači a elektronickej registračnej pokladnici.

Absolvent tohoto odboru by mal okrem slovenského jazyka ovládať dva cudzie jazyky.

Absolvent:

  • vie aplikovať zákonitosti fungovania ekonomiky v podmienkach voľného trhu,
  • má základné vedomosti z marketingu, propagácie a reklamných akcií, výskumu trhu, poskytovania služieb zákazníkom, odborných a poradenských služieb,
  • ovláda zásady administratívnych prác v predajni, pozná príslušné predpisy o nákupe a predaji, reklamačný poriadok, zákon o ochrane spotrebiteľa a ostatné právne predpisy,
  • má základné vedomosti z jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňovníctva, poisťovníctva a základné vedomosti z obchodného práva,
  • ovláda prácu na počítači, registračnú pokladnicu a inú techniku v obchode,
  • ovláda práce spojené s objednávaním, prebierkou, uskladňovaním, ošetrovaním a prípravou tovaru na predaj,
  • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu úplného stredného odborného vzdelania.

Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, majú možnosť ďalšieho vzdelávania rovnocenne s absolventmi iných škôl, vrátane štúdia na vysokých školách.

Pracovné uplatnenie absolventa tohto študijného odboru je v oblasti obchodno-prevádzkových funkcií ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii ako aj v iných funkciách, ktoré vyžadujú úplné stredné odborné vzdelanie.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31