Čašník, servírka 6444 H

Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú tri roky.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

Žiaci tu získavajú vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov ako sú: slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, občianska náuka, dejepis, spoločenská komunikácia a podobne. Medzi veľmi dôležité odborné predmety patria predmety ekonomického charakteru, technológia, stolovanie, potraviny a výživa, zariadenia závodov, technika prevádzky, informatika a výpočtová technika.

Absolvent tohoto odboru by mal ovládať všetky práce spojené so stolovaním pri bežných i mimoriadnych príležitostiach, mal by ovládať práce spojené so zostavovaní menu. Mal by na profesionálnej úrovni zvládnuť náročnú prácu s hosťom, hlavne v oblasti poradenstva ako i v samotnom pôsobení na hosťa . Dôležitou súčasťou práce čašníka a servírky je vybavovanie zákazníckych objednávok na požadovanej úrovni.

Nemenej podstatnou oblasťou prípravy v odbore je predmet odborný výcvik, ktorý trvá polovicu školského roka a strieda sa v týždenných intervaloch s teoretickým vyučovaním. Žiaci vykonávajú odborný výcvik pod dohľadom kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy v školských zariadeniach a prevádzkach.

Absolvent:

  • vie vykonať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov,
  • vie prijímať objednávky, vie podávať informácie o jedlách a nápojoch,
  • vie pracovať s registračnou pokladnicou, inkasovať, robiť vyúčtovanie,
  • pripraviť základné druhy miešaných nápojov,
  • má základné ekonomické a právne vedomosti nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania,
  • pozná gastronomické pravidlá pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov,
  • ovláda základy stolovania a rôzne formy obsluhy,
  • vie dokončiť jedlo pred zrakom hosťa,
  • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu stredného odborného vzdelania.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej odbornej skúšky žiak získa výučný list ako doklad svojho stredného odborného vzdelania. Ak má záujem, môže ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu a má možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie na základe maturitnej skúšky.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolventi môžu pracovať v reštauračných a hotelových zariadeniach, vo výrobných strediskách spoločného stravovania ako čašník, servírka.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31