Predavač 6460 H

Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú tri roky.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, bez vážnejších chýb reči. Záujemcovia o tento odbor nesmú trpieť poruchami pohybového systému, ani chronickými a alergickými ochoreniami kože a dýchacích ciest.

Nevyhnutnou súčasťou osobnosti budúceho predavača je kultúra jednania, vystupovania a správania.

Žiaci tu získavajú vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov ako sú: slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, občianska náuka, dejepis, ekológia a podobne.

Medzi veľmi dôležité odborné predmety patria predmety ekonomického charakteru, obchodná prevádzka, administratíva predajne, výpočtová technika, psychológia predaja, aranžovanie, propagácia a samozrejme tovaroznalectvo a odborný výcvik.

Odborný výcvik vykonávajú pod dohľadom majstrov odbornej výchovy v školských zariadeniach a zmluvných prevádzkach. Samotný odborný výcvik trvá polovicu školského roka a strieda sa v týždenných intervaloch s teoretickým vyučovaním.

Absolvent tohoto odboru by mal získať základné ekonomické zručnosti nevyhnutné pre výkon činnosti v maloobchode a veľkoobchode. Mal by zvládnuť prácu s tovarom, jeho objednávanie, preberanie, skladovanie, ošetrovanie, vystavovanie a aranžovanie. Zručnosti by sa mali týkať nielen práce v tovarovom sortimente, ale i práce s hospodárskymi písomnosťami v predajni za využitia výpočtovej techniky, vykonávanie inventarizácie a ovládanie práce s elektronickou registračnou pokladnicou . Práca predavača je nemysliteľná bez zákazníka, a preto nevyhnutnou súčasťou prípravy je zvládnutie základných komunikačných techník a poskytnutie odbornej poradenskej služby.

Absolvent:

  • má základné ekonomické vedomosti a zručnosti, nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke maloobchodu a veľkoobchodu a pre činnosť živnostníka,
  • ovláda technológiu objednávania, preberania, skladovania, ošetrovania, vystavovania tovaru,
  • vie vykonávať odbornú poradenskú službu a komunikovať so zákazníkom,
  • pozná sortimentovú skladbu tovaru,
  • ovláda zásady vystavovania a aranžovania pri predaji, darčekovú úpravu tovaru,
  • ovláda prácu pokladníka,
  • ovláda základné administratívne práce spojené s obchodovaním,
  • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu stredného odborného vzdelania.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej odbornej skúšky žiak získa výučný list ako doklad svojho odborného vzdelania. Ak má záujem, môže ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu, kde má možnosť získať na základe maturitnej skúšky úplné stredné odborné vzdelanie.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolvent je schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode, môže vykonávať funkciu predavača v predajniach maloobchodu a skladníka vo veľkoobchodných skladoch a tiež môže pracovať ako živnostník.

Po ukončení prvého ročníka učebného odboru získava žiak základné vzdelanie a môže sa uplatniť ako zaučený predavač alebo zaučený skladník. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je v tomto prípade doložka na vysvedčení.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31