Cukrár kuchár 2977H

Cukrár kuchár                                                             

  

Dievčatá  a chlapci sa v tomto odbore pripravujú štyri roky.

Pre plnohodnotné  vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, kultúrne správanie a estetické cítenie..

Do učebného odboru môžu byť prijatí  absolventi ZŠ bez porúch pohybového ústrojenstva, dýchacích ciest a zažívacieho ústrojenstva. Záujemca by nemal trpieť alergickými alebo chronickými ochoreniami kože, psychickými poruchami, závratmi, záchvatovými stavmi a závažnými poruchami zraku.

Výučba pozostáva zo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov.  V rámci všeobecnovzdelávacích predmetov  žiaci získavajú vedomosti zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka, matematiky a občianskej náuky.

Odborná časť je rozsiahlejšia. Okrem výpočtovej techniky, ktorá je dnes súčasťou takmer všetkých učebných osnov, si žiaci osvojujú vedomosti z predmetov ako napríklad cukrárska a kuchárska technológia, potraviny a výživa, tovaroznalectvo, stolovanie, chémia, ekonomika, odborné kreslenie, suroviny a odborný výcvik.

Odborný výcvik  vykonávajú pod dohľadom  majstrov odbornej výchovy v malokapacitných a veľkokapacitných  stravovacích zariadeniach, kde prevládajú  nové trendy strojovej výroby a v školskej cukrárni.

 

Absolvent tohto odboru by mal poznať zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných i pracovne náročných jedál teplej a studenej kuchyne, spojené so samostatnou prípravou pokrmov,  ako aj teplých nápojov. Mal by ovládať techniku expedície, estetickú úpravu jedál na tanieroch a striebre.

Medzi ďalšie zručnosti, ktoré by mal žiak získať patrí príprava jednotlivých cukrárskych ciest  a hmôt, modelovanie všetkých druhov ozdôb, práca na finálnych výrobkoch spojená s plnením a dekorovaním, príprava reštauračných múčnikov,  špeciálnych cukrárskych výrobkov, mrazených krémov a  výroba zmrzliny.  Absolvent by mal ďalej  poznať príslušné normy platné pri výrobe  a kontrole  finálnych výrobkov a mal  by získať schopnosť posúdiť kvalitu polotovarov a konečných výrobkov. Okrem týchto zručností by mal absolvent vedieť obsluhovať jednotlivé výrobné zriadenia a vykonávať ich bežnú údržbu.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej odbornej skúšky žiak získa výučný list ako doklad svojho stredného odborného vzdelania na dve profesie. Ak má záujem, môže ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu, kde má možnosť získať na základe maturitnej skúšky úplné stredné odborné vzdelanie a uchádzať sa tak o štúdium na vysokej škole.

 

Pracovné uplatnenie nájdu  žiaci vyučení v tomto odbore v reštauračných a hotelových zariadeniach, vo výrobných strediskách pripravujúcich jedlá, kde sa uplatnia v pracovných pozíciách ako kuchár, šéfkuchár, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti spoločného stravovania, ako cukrári v reštauráciách a hoteloch, prípadne iných cukrárskych prevádzkach a zariadeniach.

 

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31