Kuchár 6445 H

Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú tri roky.

Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav a správanie.

kucharŽiaci tu získavajú odborné vedomosti z ekonomickej oblasti, výpočtovej techniky, technológie, potravín a výživy, prípravy pokrmov a stolovania. Dôležitú súčasť tu tvoria aj všeobecnovzdelávacie predmety ako napríklad slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, občianska náuka ,spoločenská komunikácia a podobne. Nemenej podstatnou oblasťou prípravy v odbore je predmet odborný výcvik, ktorý trvá polovicu školského roka a strieda sa v týždenných intervaloch s teoretickým vyučovaním. Odborný výcvik vykonávajú pod dohľadom majstrov odbornej výchovy v školských zariadeniach a prevádzkach.

Absolvent tohoto odboru by mal poznať receptúry a technologické postupy bežných i pracovne náročných jedál teplej a studenej kuchyne, ako aj prípravu teplých a studených múčnikov a teplých nápojov. Mal by ovládať techniku expedície, estetickú úpravu jedál na tanieroch a striebre.

Žiak sa pripravuje na prácu v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach, kde prevládajú nové trendy strojovej výroby.

Absolvent:

 • má základné ekonomické a právne vedomosti nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania,
 • má poznatky o receptúrach a technologických postupoch bežných a náročných jedál,
 • má poznatky o základoch stolovania a s tým súvisiacich prácach,
 • pozná zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov,
 • vie vykonať základné zmyslové skúšky akosti a dodržiava doby spotreby potravín a nápojov,
 • vie vykonávať výpočty pri kalkulácii jedál a nápojov,
 • vie deliť a spracovávať mäso jatočných zvierat, zveriny, hydiny, rýb a morských živočíchov,
 • vie používať polotovary,
 • ovláda techniku expedície a estetickú úpravu jedál,
 • vie prijímať a registrovať objednávky jedál a nápojov a účtovať ich,
 • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu stredného odborného vzdelania.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej odbornej skúšky žiak získa výučný list ako doklad svojho stredného odborného vzdelania. Ak má záujem, môže ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu a má možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie na základe maturitnej skúšky.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolvent môže pracovať v reštauračných a hotelových zariadeniach, vo výrobných strediskách pripravujúcich jedlá.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30