Cukrár 2964 H

Dievčatá a chlapci sa v tomto odbore pripravujú tri roky.

cukrarPre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj telesná zdatnosť žiaka, dobrý zdravotný stav, kultúrne správanie a estetické cítenie.

Do učebného odboru môžu byť prijatí absolventi ZŠ bez porúch pohybového ústrojenstva, dýchacích ciest a zažívacieho ústrojenstva. Záujemca by nemal trpieť alergickými alebo chronickými ochoreniami kože, psychickými poruchami, závratmi, záchvatovými stavmi a závažnými poruchami zraku.

Výuka pozostáva zo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. V rámci všeobecnovzdelávacích predmetov žiaci získavajú vedomosti zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka, matematiky, dejepisu, občianskej náuky a ekológie.

Odborná časť je rozsiahlejšia. Okrem výpočtovej techniky, ktorá je dnes súčasťou takmer všetkých učebných osnov, si žiaci osvojujú vedomosti z predmetov ako napríklad chémia, ekonomika a organizácia, strojníctvo, stroje a zariadenia, odborné kreslenie, suroviny, cukrárska výroba a odborný výcvik.

cukrarOdborný výcvik vykonávajú pod dohľadom majstrov odbornej výchovy v školskej cukrárni. Samotný odborný výcvik trvá polovicu školského roka a strieda sa v týždenných intervaloch s teoretickým vyučovaním.

Medzi zručnosti, ktoré by mal žiak získať, patrí príprava jednotlivých cukrárskych ciest a hmôt, modelovanie všetkých druhov ozdôb, práca na finálnych výrobkoch spojená s plnením a náročným dekorovaním , príprava reštauračných múčnikov, špeciálnych cukrárskych výrobkov, mrazených krémov a výroba zmrzliny. Absolvent by mal ďalej poznať príslušné normy platné pri výrobe a kontrole cukrárskych výrobkov a mal by získať schopnosť posúdiť kvalitu polotovarov a konečných výrobkov. Okrem týchto zručností by mal absolvent vedieť obsluhovať jednotlivé výrobné zariadenia, ovládať funkciu a konštrukciu poloautomatických i automatických strojov a zariadení a vykonávať ich bežnú údržbu.

Absolvent:

  • vie pripraviť suroviny na výrobu podľa noriem,
  • vie zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby a finálne výrobky,
  • vie uplatniť fantáziu, tvorivosť, estetické cítenie pri príprave výrobkov,
  • vie obsluhovať technologické strojné zariadenia,
  • pozná základné druhy cukrárskych výrobkov a ich výživovú hodnotu,
  • vie pripraviť špeciálne cukrárske výrobky, zmrzliny a mrazené krémy,
  • ovláda technologické postupy výroby,
  • okrem odborných vedomostí a zručností má absolvent vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu stredného odborného vzdelania.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej odbornej skúšky žiak získa výučný list ako doklad svojho stredného odborného vzdelania. Ak má záujem, môže ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu, kde má možnosť získať na základe maturitnej skúšky úplné stredné odborné vzdelanie.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolventi sa uplatnia ako odborní zamestnanci cukrárskej výroby na prevádzkach malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci v hoteloch a iných gastronomických zariadeniach.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30